กมธ.อุดมศึกษาฯ เดินทางศึกษาดูงาน “การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” พร้อมมอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยกรรมาธิการและคณะเดินทางเข้าร่วมการเดินทาง

โดยมี นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ให้รับทราบ จากนั้น รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พุทธศักราช 2558 กำหนดให้การควบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์เข้าด้วยกัน เป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งการควบรวมมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งนี้จะเป็นการปรับปรุงการดำเนินการ และเป็นการลดความซ้ำซ้อนของสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกัน โดยให้บทบาทหน้าที่ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ทะนุบำรุงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการได้เยี่ยมชมนิทรรศการของแต่ละคณะ/สาขา ของมหาวิทยาลัยด้วย

ต่อมา คณะเดินทางได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง ตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีการมอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

หลังจากนั้น เดินทางไปศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการการบริการ ที่สามารถให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตภารกิจ ได้แก่ 1) สร้างและสนับสนุนงานวิจัยทางเกษตร 2) บริการวิชาการอาชีพเกษตรกรรม 3) พัฒนางานฟาร์มเชิงธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4) สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเอกชนและหน่วยงานราชการอื่น ๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะนําข้อมูลที่ได้รับนําไปสู่การจัดทําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่ต่อไป

Next Post

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (รอบกรณีพิเศษ)

Wed May 31 , 2023
  📣 ด่วนนนน !! คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (รอบกรณีพิเศษ) ☑️ […]