·         โรงเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรมแห่งริยาดจะเสริมศักยภาพให้กับผู้นำการท่องเที่ยวรุ่นต่อไป และแก้ไขปัญหาใหญ่ระดับโลกด้านการขาดแคลนผู้มีทักษะด้านการท่องเที่ยว ·         หลักสูตรการศึกษาแห่งแรกที่ผสมทั้งสายวิชาการระดับอุดมศึกษาและสายอาชีพ พลิกโฉมการศึกษาด้านการท่องเที่ยวด้วยการนำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ลงลึก และหลากหลาย เพื่อสร้างผู้สำเร็จการศึกษาสำหรับอนาคตของภาคการท่องเที่ยว ·         โรงเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรมแห่งริยาดประกาศก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2564 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกิดดียะห์ ภายใต้ความร่วมมือกับ UNWTO และได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง […]