ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 […]