มกธ.จับมือองค์กรเครือข่ายทางวิชาการภาครัฐและเอกชน 11 สถาบัน จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “การวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลง” ผ่านระบบออนไลน์ […]