วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]