ประเทศไทยต้องปฏิรูปในทุกด้าน… ปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ปฏิรูประบบยุติธรรม ปฏิรูปการจัดสรรทรัพยากรด้านพลังงาน ปฏิรูปการต่างประเทศ ถึงเวลาแล้วที่ต้องปฏิรูปบ้านเมืองให้เป็น “สังคมธรรมาธิปไตย” […]