สวนสุนันทา MOU พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มุ่งผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ศักยภาพพร้อมลุยงาน

สวนสุนันทา MOU ร่วมกับ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับการทำงาน
วันที่ 30 พฤศิจกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับการทำงาน รวมทั้ง การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการและนักศึกษา โดยให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกัน ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ การบริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมราชพฤษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
*****************
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
IG : ssru_official
Line: @482vxgab
Twitter : ssru_official
E-mail : pr@ssru.ac.th

Next Post

สมุนไพรไทย สู่ World Herb Hub : Sustainable Wellness สุขภาพดีอย่างยั่งยืน

Thu Nov 30 , 2023
  ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานเปิดงาน สมุนไพรไทย สู่ World Herb Hub: […]