นักศึกษาสวนสุนันทา “ความประพฤติดี” รับรางวัลเชิดชูเกียรติแห่งปี 2567

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2567 จัดโดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีราย ดังนี้

นายอมรเทพ เปรมพลับ ชั้นปีที่ 3 สาชาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
นางสาวลลิตา โสมภีร์ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววันดี ลิ้มประเสริฐยิ่ง ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
นายพงศ์ก้องศักดิ์ เพชรอาวุธ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นางสาวพิลาสินี แจ้งอรุณ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวปาจีรนันท์ เกตุเป้า ชั้นปีที่ 2 สาชาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
นายอริยะ แสนคำ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

Next Post

เชิญร่วมแข่งโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน รายได้สมทบทุนการศึกษาและ กิจกรรมพัฒนานักศึกษามทร.พระนคร

Tue Jun 4 , 2024
ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนการศึกษาและ กิจกรรมพัฒนานักศึกษามทร.พระนคร วันเสาร์ที่ 29 […]