“สวนสุนันทา” รอบสุดท้าย 3,414 ที่นั่ง ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน ถึง 5 มิย.นี้

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
🎯DIRECT ADMISSION🎯
🚩เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2567
จำนวนรับสมัคร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 390 คน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 250 คน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 430 คน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 180 คน
คณะวิทยาการจัดการ 340 คน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 170 คน
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 64 คน
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสงคราม 210 คน
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม 620 คน
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม 155 คน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม 325 คน
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม 180 คน
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 20 คน
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 80 คน
รวมจำนวนรับนักศึกษาทั้งสิ้น 3,414 คน
หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครที่เลือกสมัครสาขาวิชาที่ศูนย์การศึกษา/วิทยาเขต นั้น กรณีที่สอบผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต้องไปเข้าศึกษาตามศูนย์ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร 2. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิด/ปิด สาขาวิชาที่มีจำนวนรับไม่เป็นไปตามแผนรับ
.
*****************
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
IG : ssru_official
Line: @482vxgab
Twitter : ssru_official
E-mail : pr@ssru.ac.th

Next Post

อว.จับมือ มทร.ธัญบุรี พร้อมจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน 'CWIE DAY' ครั้งที่ 14

Thu May 23 , 2024
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สป.อว. (ถนนศรีอยุธยา) นายเพิ่มสุข […]