เรียนรู้ประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ “สวนสุนันทา” เปิดรับหลักสูตรป.เอก นักบริหารนวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์

สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก หลักสูตร นักบริหารนวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์ ภาคเรียนที่ 1/2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) (Doctor of Philosophy Program in Management Innovation in Human Capital) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ ในฐานะประธานหลักสูตร สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์ กล่าวว่า “หลักสูตรดังกล่าวการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เวลาเรียนเพียง 4 ภาคการศึกษาในรูปแบบ block course และมุ่งเน้นการวิจัยโดยการให้คำปรึกษาอย่างมีระบบ

นอกจากนี้ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความชำนาญในการทำวิจัยด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี การเรียนการสอนเป็นการบูรณาการความรู้ระหว่างการจัดการทุนมนุษย์กับนวัตกรรมการจัดการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์สร้างนวัตกรรมและใช้ในการทำงานได้จริง ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละวิชาชีพในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ที่สำคัญหลักสูตรได้จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ทั้งภาควิชาการ และภาคปฏิบัติอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่คอยให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลา จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงการทำวิจัยอีกด้วย สุดท้ายแล้วนักศึกษา สามารถสร้างงานวิจัยนวัตกรรมด้านการจัดการทุนมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดได้ ประกอบด้วย
1. ผู้นำและผู้บริหารองค์กร
2. นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานภาครัฐ
3. นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานภาคเอกชน
4. วิทยากรบรรยาย
5. นักจัดโครงการฝึกอบรม
6. ผู้ประกอบการธุรกิจ
7. นักจัดการนวัตกรรมด้านทุนมนุษย์
8. นักวิจัยด้านนวัตกรรมการจัดทุนมนุษย์ และอื่น ๆ

กำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2567

ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ ประธานหลักสูตร โทร.087 028 7287
#สวนสุนันทา
#ป.เอก
#หลักสูตรนักบริหาร
#ssru
#นักบริหารอย่างมืออาชีพ

Next Post

นิสิต BBA จุฬาฯ คว้าแชมป์โลกและกวาดเรียบ 10 รางวัล การประกวดแผนธุรกิจในเวทีระดับโลก

Fri May 17 , 2024
  ทีมนิสิตหลักสูตรนานาชาติบริหารธุรกิจ (BBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติกวาดรางวัลจากเวทีการประกวดแผนธุรกิจระดับโลกกว่า 10 รางวัลในช่วงปีที่ผ่านมา ตอกย้ำความสำเร็จที่น่าชื่นชมของนิสิต BBA […]