กมธ.อุดมศึกษาฯ จัดสัมมนา “กมธ.อววน. กับการขับเคลื่อนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

กมธ.อุดมศึกษาฯ จัดสัมมนา “กมธ.อววน. กับการขับเคลื่อนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” เพื่อให้การพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex Meeting) คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “กมธ.อววน. กับการขับเคลื่อนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา นายชาญวิทย์ ผลชีวิน รองโฆษกคณะกรรมาธิการ กล่าวรายงานพร้อมด้วยกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ และคณะทำงานต่าง ๆ เข้าร่วมสัมมนา


.
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อจะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความเห็นในประเด็นที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการ เพื่อจะได้สร้างผลงานและเสนอแนะในประเด็นที่จะช่วยแก้ปัญหาทั้งมิติด้านสังคม มิติชาติบ้านเมือง และด้านอื่น ๆ สำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจะนำไปวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
.
นายชาญวิทย์ ผลชีวิน กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษา สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามและเร่งรัดการดำเนินการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา ด้านการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนต่าง ๆ ให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ผลักดันในเชิงพาณิชย์และวิสาหกิจชุมชน อันทำให้เกิดการสร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อทบทวนผลการดำเนินงาน รวบรวมทิศทางและแนวทางการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในอนาคต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันเพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ


.
ภายในงานสัมมนามีการอภิปรายเรื่อง “ผลักดันอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้รุดหน้าและเท่าทัน” โดยผู้แทนคณะอนุกรรมาธิการและคณะทำงาน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา รองศาสตราจารย์สิรี ชัยเสรี ผู้แทนคณะอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ รองศาสตราจารย์ช่วงโชติ พันธุเวช ผู้แทนคณะอนุกรรมาธิการบูรณาการบริการวิชาการอุดมศึกษาฯ ศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ผู้แทนคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการอุดมศึกษาฯ ผู้แทนคณะทำงาน ได้แก่ นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการและประสานงานความคืบหน้าเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ ผู้แทนคณะทำงานสนับสนุนข้อมูลกฎหมายด้านการอุดมศึกษา และการอภิปรายเรื่อง “เปิดมุมมองการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในอนาคต” โดยรองศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย ผู้แทนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา นางธีรีสา มัทวพันธุ์ ผู้แทนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ และนายเปรมประชา ศุภสมุทร ผู้แทนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการอุดมศึกษาฯ

Next Post

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โชว์ภาพประทับใจ บรรยากาศการแสดงคอนเสิร์ต Musique de la Vie

Sun Aug 13 , 2023
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โชว์ภาพบรรยากาศ การแสดง คอนเสิร์ต Musique de la Vie Romantic Reflection […]