ทุนพสวท.ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ เปิดรับประเภทคัดเลือกเพิ่มเติม

📣ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 (ประเภทคัดเลือกเพิ่มเติม) ด่วน ‼️ ‼️ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

👉รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีศักยภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโครงการ และโรงเรียนประเภทต่าง ๆ ดังนี้
– โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)
– กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
– โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
– โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
– โรงเรียนกำเนิดวิทย์
และต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP 500 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL IBT 71 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS (Academic) 6.0 คะแนนขึ้นไป หรือผลการสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ ในเกณฑ์คะแนนที่เทียบแล้วไม่น้อยกว่า TOEFL ITP 500 คะแนน ที่ไม่หมดอายุ

เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 (ประเภทคัดเลือกเพิ่มเติม) จำนวน 14 ทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 4 ทุน
– สาขาวิชาเคมี จำนวน 2 ทุน
– สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 2 ทุน
– สาขาวิชาธรณีวิทยา จำนวน 2 ทุน
– สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 4 ทุน

*** พิจารณาการสอบข้อเขียน ผ่านการสอบ A-Level ***
*** และการสอบสัมภาษณ์ โดย สสวท. ต่อไป ***

🅰️ โดยผู้ที่สนใจ สมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 (ประเภทคัดเลือกเพิ่มเติม) ต้องสมัครสอบรายวิชา A-Level (สมัครถึงวันที่ 10 ก.พ. 2567 ในเว็บ mytcas.com) ผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567 (TCAS67) โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของนักเรียนในการสมัครและเข้ารับการทดสอบ รวมถึงติดตามและปฏิบัติตามประกาศต่าง ๆ ของหน่วยงานที่จัดสอบอย่างใกล้ชิด โดยต้องสอบวิชาหลัก 1 วิชา และวิชาอื่น ๆ 2 วิชา ตามที่กำหนดในสาขาวิชาที่สมัครรับทุน รายละเอียดตามรายละเอียดในประกาศฯ และต้องสอบวิชาหลัก 1 วิชา และวิชาอื่น ๆ 2 วิชา ตามที่กำหนดในสาขาวิชาที่สมัครรับทุน รายละเอียดตามตารางในประกาศฯ

รายละเอียดดังประกาศ ดังนี้ http://bit.ly/3HKX9GF

ผู้ที่สมัครสอบจะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 ให้ครบถ้วน เมื่อลงนามในใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ครบแล้ว จึงสแกนส่งไฟล์ใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ส่ง สสวท. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ scholarship@ipst.ac.th และแจ้งยืนยันการส่งใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ผ่านทางออนไลน์ที่ https://forms.gle/N9esaYmutijSx9SQ8 ภายในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลาไม่เกิน 18.00 น. โดย สสวท. จะยึดถือวันและเวลาที่ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และการแจ้งยืนยันผ่านทางออนไลน์เป็นสำคัญ

*** โปรดศึกษารายละเอียดในประกาศโดยละเอียด ***
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ ช่อง Chat
หรือ โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 3252 หรือ 3255 หรือ 3260
หรือ email: scholarship@ipst.ac.th

ที่มาDPST Center

Next Post

น.ศ.มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คว้ารางวัลเด่นระดับอุดมศึกษา กิจกรรมบ่มเพาะเสริมสมรรถนะด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม วช.

Wed Feb 7 , 2024
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คว้ารางวัลผลงานเด่นระดับอุดมศึกษารับรางวัลติดดาว กิจกรรมบ่มเพาะเสริมสมรรถนะด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ […]