นักศึกษารุ่นแรก ป.เอก ศิลปากร สอบวิทยานิพนธ์ เตรียมจบ “การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา รุ่น 1”

 

น.ส.กุลแก้ว คล้ายแก้ว นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา รุ่น 1  มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง The Development Model of a New Identity of Glamping within the Context of World Heritage Tourism in Thailand โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติกาญจนกิจ เป็นประธานสอบฯ และ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย ที่ปรึกษาหลักสูตรฯและคณะกรรมการสอบ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัฒน์ บุญสม และดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตรฯเป็นคณะสอบ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิทยานิพนธ์ คือ บทความวิจัยจำนวน 2 เรื่อง โดยเผยแพร่ในวารสารสังคมศาสตร์ปัญญาพัฒน์ (Journal of Social Science Panyapat) กุลแก้ว คล้ายแก้ว และคณิต เขียววิชัย. (2566). เมืองมรดกโลกกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย (World Heritage City and Cultural Identity for Tourism: A Case Study of Muangkao City, Sukhothai Province). JSSP: Journal of Social Science Panyapat ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2566, Page 25 – 40. และเรื่องที่ 2 (On process) กุลแก้ว คล้ายแก้ว และคณิต เขียววิชัย. (2566). การท่องเที่ยวแกลมปิ้ง : มิติใหม่ของการพัฒนาการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิค-19 (Glamping Tourism: A Concept of New Paradigm for tourism development post Covid-19 Situation)

 

#https://learn-life.com/

Next Post

นักเรียนของ ร.ร.นานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ได้คะแนน A Level และ IGCSE สูงสุดในประเทศไทย

Wed May 31 , 2023
           โรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า  […]