ศูนย์สุวรรณภูมิ ม.รังสิต ร่วมแสดงผลงานแอนิเมชั่นในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2023

 

            ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมแสดงผลงานแอนิเมชั่น “สุวรรณภูมิ เส้นทางการค้า ข้ามคาบสมุทร” เส้นทางการเดินทางค้าขายในยุคสุวรรณภูมิ จากอ่าวไทยสู่อันดามัน พร้อมนำโมเดลตัวละครไปร่วมโชว์ในบูธ การแสดงนวัตกรรมรวบรวมข้อมูล ประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิและการประยุกต์ใช้รูปแบบเกมออนไลน์ ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย และเครือข่ายมหาวิทยาลัย ในงาน Thailand Research Expo 2023 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา (ศสภ.) มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้การดำริของท่านอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ในฐานะหน่วยงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้แบบบูรณาการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา ศิลปกรรม และนวัตกรรม ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งแนวคิดและต่อยอดภูมิปัญญา เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันอย่างเป็นเครือข่ายทั้งในภาคสังคมและสถาบันการศึกษา โดย ศสภ. ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการกระจายองค์ความรู้และจัดกิจกรรมในด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย รังสรรค์ประโยชน์ในเชิงวิชาการ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพัฒนาอารยธรรมสุวรรณภูมิ ให้มั่นคง ยั่งยืน เจริญรุ่งเรืองสืบไป

 

วิสัยทัศน์
“มุ่งศึกษารวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสุวรรณภูมิศึกษา กระตุ้นและรังสรรค์ให้เกิดกิจกรรมทางปัญญาเพื่อขับเคลื่อนเชื่อมโยงแนวคิดจากอดีตสู่อนาคต”

เป้าหมาย
“ศึกษา รวบรวม เสริมสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้เชิงวิชาการ สังคมวัฒนธรรม ตลอดจนประดิษฐกรรมที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นการสร้างและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมสุวรรณภูมิให้รุ่งเรืองสืบต่อไป”

ยุทธศาสตร์
1. รวบรวม ศึกษา เชื่อมโยง และต่อยอดองค์ความรู้อย่างเสรี
2. การสร้างเครือข่ายภาคี ประสานความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชน
3. สร้างสรรค์ สนับสนุนกิจกรรมเชิงวิชาการ ตลอดจนออกแบบผลผลิตทางวัฒนธรรม
4. สื่อสารสังคม เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารรวมถึงนวัตกรรมความรู้ จุดประกายแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมสุวรรณภูมิให้ยั่งยืน
5. ติดตามผลการดำเนินงาน วิเคราะห์กระแสตอบรับจากภาคสังคม

 

 

#https://learn-life.com/

Next Post

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติมอบปริญญากิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน

Tue Aug 15 , 2023
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นายฉัตรชัย […]