ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ปาฐกถา “อนาคตประเทศไทยในบริบทไทยและบริบทโลก” ในงานเสวนา “วาระประเทศไทย ไปให้ไกลกว่าเลือกตั้ง”

 

ประเทศไทยต้องปฏิรูปในทุกด้าน…
ปฏิรูปการเมือง
ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
ปฏิรูประบบยุติธรรม
ปฏิรูปการจัดสรรทรัพยากรด้านพลังงาน
ปฏิรูปการต่างประเทศ
ถึงเวลาแล้วที่ต้องปฏิรูปบ้านเมืองให้เป็น “สังคมธรรมาธิปไตย”

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
อธิการบดีกิตติคุณผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยรังสิต

ปาถกฐาพิเศษ “วาระประเทศไทย..ไปให้ไกลกว่าเลือกตั้ง” สถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.)

                          “ผมเชื่อว่าทุกท่านที่มาร่วมพบปะพูดคุย สนทนากันในวันนี้ มีความห่วงใยอนาคตของประเทศชาติและติดตามสถานการณ์บ้านเมืองด้วยความกังวลใจไม่ต่างไปจากตัวผม ถึงปัจจุบันผมจะไม่มีตำแหน่งทางการเมือง ไม่ได้สังกัดพรรคการเมือง แต่ผมยังติดตามข่าวสารและเหตุการณ์บ้านเมืองโดยตลอด ติดตามด้วยความห่วงใย ด้วยความหวังอยากเห็นประเทศชาติบ้านเมืองก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง ประชาชนอยู่ดีกินดี มีสุข คนในชาติสมัครสมานสามัคคี ไม่แตกแยกกัน ตลอดหลายสิบปีที่ผมอยู่ในแวดวงการเมือง ทั้งในฐานะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหารพรรคการเมือง ผมเห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติมาหลายยุคหลายสมัย ผ่านวิกฤตการณ์ ประสบด้วยตัวเองมาก็หลายครั้ง” ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีกิตติคุณผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยรังสิต

 

#https://learn-life.com/

Next Post

วิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ศิลปากร เปิดรับ TCAS66 รอบ 3 Admission

Mon May 8 , 2023
  TCAS66 รอบ 3 Admission สำหรับผู้ที่สนใจเรียนเพื่อประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (นักวิทยาศาสตร์การกีฬา / ผู้ฝึกสอนออกกำลังกาย / […]