TCAS67 รอบ 4 Direct Admission มทร.ธัญบุรี เปิดรับนักศึกษา 463 ที่นั่ง

ผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาที่ มทร.ธัญบุรี การรับนักศึกษาTCAS4 Direct Admission ปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.6 และกศน. โดยมหาวิทยาลัยจะเปิดรับระหว่างวันที่ 27-30 พ.ค. 67 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://oreg.rmutt.ac.th ซึ่งคณะที่เปิดรับนักศึกษา ประกอบด้วย คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะพยาบาลศาสตร์ รวม 463 ราย โดยการสอบในรอบนี้จะเป็นการสอบสัมภาษณ์ และวัดสมรรถนะ จะมีการประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 1 มิ.ย. 67 และสอบในวันที่ 4 มิ.ย. 67

สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกนั้นนักเรียนจะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามสาขาวิขาที่กำหนด ผลการเรียน GPAX 6 ภาค หรือผลคะแนน TGAT/TPAT หรือ A-Level และ Portfolio ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร ทั้งนี้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เพื่อจัดกลุ่มเรียนปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคการศึกษา

Next Post

โดรนแปรอักษร ติดพลุไฟ คว้าเหรียญทองจากงาน INTARG 2024 ณ เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์

Mon May 27 , 2024
  สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ (RCSA) นำผลงานระบบโดรนแปรอักษรติดพลุไฟ ไปคว้า 3 รางวัล ในงาน “The 17th […]