มทร.ธัญบุรี โชว์ผลสำรวจโครงการสหกิจ สถานประกอบการพอใจผลงานนักศึกษากว่า 90% อธิการบดี ยันพร้อมรับฟังเสียงสะท้อนเพื่อประโยชน์สูงสุด

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี ได้เริ่มโครงการนำร่องสหกิจศึกษาตั้งแต่ปี 2544 โดยเริ่มที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ต่อจากนั้นขยายไปยังทุกคณะของมหาวิทยาลัย เพราะต้องการให้แต่ละหลักสูตรได้รับประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน Cooperative and Work Integrated Education ( CWIE) ซึ่งในปี 2566 ที่ผ่านมามีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาเกือบ 4 พันคน การที่มทร.ธัญบุรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ทำให้การผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงก่อนทำงาน ปัจจุบันมีหน่วยงานและสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการสหกิจ 1,500 บริษัท รวมถึงมีการขยายโครงการสหกิจไปยังต่างประเทศ โดยนักศึกษาจะฝึกงานตามสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยและบริษัทชั้นนำ เช่น ญี่ปุ่น จีน อินโดนีเซีย อเมริกา โดยมหาวิทยาลัยให้ทุนกับนักศึกษาที่ไปฝึกยังต่างประเทศด้วย

ทั้งนี้ การส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษายังสถานประกอบการต่างๆ มทร.ธัญบุรี ได้มีการติดตามผลและรับฟังเสียงสะท้อนจากหน่วยงานต่างๆ ด้วยเช่นกัน โดยในปีการศึกษา 2565 และ 2566 สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับงานที่นักศึกษาปฏิบัติมากถึง 93.83% และมีความต้องการที่จะรับนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหลังจบการศึกษา 89% นอกจากนี้สถานประกอบการยังได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยเน้นการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี เพราะจะมีประโยชน์ต่อนักศึกษาเมื่อเข้าทำงาน รวมถึงควรให้นักศึกษาได้ฝึกการใช้อุปกรณ์จริงภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเรียนรู้พื้นฐาน และขยายระยะเวลาการฝึกสหกิจมากกว่า 4 เดือน

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อว่า จากเสียงสะท้อนของสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานภายในที่ดูแลรับผิดชอบด้านสหกิจศึกษา ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร และรูปแบบการดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาให้ทันสมัย ซึ่งปัจจุบันมีหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร CWIE ที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการมากกว่าหนึ่งภาคการศึกษา ซึ่งตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้สนับสนุนงบประมาณให้กับอาจารย์ที่ทำหน้าที่เป็นคณาจารย์นิเทศได้เข้าอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศอย่างเข้มข้นเพื่อมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาระหว่างไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ในส่วนของนักศึกษานั้น มทร.ธัญบุรีได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะให้กับนักศึกษา เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน การใช้งานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน การนำเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ พานักศึกษาเข้าดูงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการอีกด้วย

“การที่มทร.ธัญบุรีดำเนินโครงการสหกิจศึกษามาตลอดระยะเวลา 20 ปีเชื่อว่าเป็นใบเบิกทางที่สำคัญที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีงานทำทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา บางสาขามีมากกว่า 90% เพราะสถานประกอบการจองตัวตั้งแต่ฝึกงาน ส่วนปัญหาหรือข้อเสนอแนะที่สถานประกอบการได้มอบให้กับมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรีพร้อมที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและมหาวิทยาลัย เพราะสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนออกมาในรูปแบบตัวเลขการมีงานทำของบัณฑิต นักศึกษาที่จบการศึกษาและมีงานทำทันทีถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นของมหาวิทยาลัย”

Next Post

ศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร จับมือ ไทยเทนนิสแม็กกาซีน พัฒนาเทนนิสไทย

Sat Feb 24 , 2024
                    […]