สภา มทร.ธัญบุรี อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ 14 ผู้ทรงคุณวุฒิ “พรพิชิต พัฒนถาบุตร” ผจก.เบิร์ด-ธงไชย รับ “ดร.” ด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) จำนวน 6 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2566 โอกาสนี้ สภา มทร.ธัญบุรี ได้มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 14 ราย ได้แก่

(1) ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) พระราชวัชรสารบัณฑิต (ประสาร จนฺทสาโร), รศ.ดร. หรือเจ้าคุณประสาร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

(2) ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน) พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ (ธรรมทส ขนฺติโล) เจ้าอาวาสวัดตะโก และรองเจ้าคณะอำเภอภาชี
(3) ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อาชีวศึกษา) นายวณิชย์ อ่วมศรี
(4) ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร) นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์
(5) ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการโรงแรม) นางสาวศิริวรรณ แก้วเจริญ
(6) ปริญญาศิลปะดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จิตรกรรม) นายพีระพงษ์ กุลพิศาล
(7) ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์) นายพรพิชิต พัฒนถาบุตร
(8) ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ) Prof. Hideaki OHGAKI (Dr.Eng.)
(9) ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ) Assoc. Prof. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.
(10) ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุและนวัตกรรม) Robert Y.S. Chen, Ph. D
(11) ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) นายจักร จามิกรณ์
(12) ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) นายสรสินธุ ไตรจักรภพ
(13) ปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อาหารและโภชนาการ) นายเสริมวุฒิ สุวรรณโรจน
(14) ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การตลาด) นางโสภา ศิรมณีรัตน์

ทั้งนี้ ในลำดับที่ (7) ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์) นายพรพิชิต พัฒนถาบุตร ที่ปรึกษาสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และผู้จัดการนายธงไชย แมคอินไตย์ ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินในสังกัดจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

จากความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงาน ในฐานะผู้จัดการส่วนตัว ที่จะต้องวางแผนสร้างแบรนด์บุคคลให้กับศิลปิน นักร้อง นักแสดง คือนายธงไชย แมคอินไตย์ ให้เป็นศิลปินระดับนานาชาติ โดยกำหนดกลยุทธ์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทั้งยังมีหน้าที่หลักในการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อให้ศิลปินสามารถดึงจุดเด่นออกมาให้มากที่สุด ดูแลการรับงาน การทำงาน พิจารณาเนื้อหาของงานอย่างรอบด้าน เพื่อรักษาและเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นศิลปินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน  ใช้ความรู้ความสามารถอย่างรอบด้าน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้มีชื่อเสียง และเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมในวิชาชีพด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

อย่างไรก็ตาม นายพรพิชิต พัฒนถาบุตร ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมสื่อ กับทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การทำงานในระดับมืออาชีพและเป็นสากล ได้แก่ การผลิตภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง และการผลิตรายการโทรทัศน์ รวมถึงยังร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับกลยุทธ์การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การสร้างแบรนด์และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี รวมไปถึงกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายการสื่อสาร ให้กับคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อนำไปถอดบทเรียน สร้างองค์ความรู้ที่สามารถมาใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน

Next Post

กมธ.อุดมศึกษาฯ ศึกษาดูงาน สวทช. "การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ"

Thu Sep 28 , 2023
กมธ.อุดมศึกษาฯ เดินทางศึกษาดูงาน “การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ” ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 27 กันยายน […]