มทร.ธัญบุรี ผนึกสถาบันการอาชีวะ พัฒนากำลังคน ยกระดับ ‘คุณภาพการศึกษา’

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันการอาชีวศึกษา (สอ.) และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนากำลังคนด้านการศึกษา ยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ พัฒนากลไก การรับเข้าศึกษาต่อ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงการวิจัยและบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เผยว่า มทร.ธัญบุรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันการอาชีวศึกษา (สอ.) และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน และยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา ผู้แทนนายกสถาบันการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภา มทร.ธัญบุรี กล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี และสถาบันการอาชีวศึกษา ได้ตกลงความร่วมมือภายใต้วัตถุประสงค์สำคัญที่มุ่งเน้น (1) พัฒนาและยกระดับคุณวุฒิผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (2) พัฒนาและยกระดับสมรรถนะทางวิชาชีพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา (3) พัฒนาระบบและกลไกการรับเข้าศึกษาต่อและเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาให้กับนักศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา (4) พัฒนาความร่วมมือการจัดการศึกษาตลอดชีวิตด้วยระบบธนาคารหน่วยกิต (5) พัฒนาความร่วมมือการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพครูของนักศึกษาวิชาชีพครูจาก มทร.ธัญบุรี และ (6) พัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ โดยมีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี เป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ นิยมผล คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี

ขณะที่ ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา ผู้แทนนายกสถาบันการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นนี้เป็นการพัฒนา ที่จะนำไปสู่คุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น เป็นการพัฒนาด้านวิชาการ พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรที่เชี่ยวชาญเพื่อยกระดับสมรรถนะทางวิชาชีพ ส่งเสริมนักศึกษาวิชาชีพครูในการฝึกประสบการณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู ขณะเดียวกันยังสนับสนุนให้นักศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อใน มทร.ธัญบุรี ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการศึกษาที่หลากหลาย และคาดหวังว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นแล้วนี้ จะเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาประเทศ.

Next Post

SSRU JOB FAIR สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้นักศึกษา

Tue Aug 29 , 2023
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน SSRU JOB […]