สพฐ. ร่วมมือกับ มทร.ธัญบุรี พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้ครูทั่วประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดโครงการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ภูมิภาค ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ จุดประกายต้นแบบนวัตกรรมการศึกษา

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. เปิดเผยว่า ทาง สพฐ. มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม รวมถึงทักษะทางภาษา เพื่อพัฒนาให้สอดรับกับสังคมดิจิทัล จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัด “โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 4 ภูมิภาค” ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 36 โรงเรียนทั่วประเทศ เน้นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่อยู่ห่างไกล ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา การใช้สื่อทรัพยากรการเรียนรู้สมัยใหม่ การวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ การสร้างเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษบนแพลตฟอร์มดิจิทัล รวมถึงการขยายผลกิจกรรมและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นต้นแบบนวัตกรรมการศึกษาต่อไป


ด้าน นายอุทัย ไชยกลาง รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.ในนามคณะกรรมการพิจารณาและนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานในโครงการฯ กล่าวเสริมว่า โครงการและกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นนี้ ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจริง เพื่อช่วยฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ยกระดับการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน รวมถึงขยายผลให้เกิดการนำไปใช้ได้มากยิ่งขึ้น และก่อเกิดเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพบนแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และสามารถเป็นต้นแบบนวัตกรรมการศึกษาต่อไปได้

ขณะที่ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดำเนินการร่วม ได้เผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการนี้ ซึ่งมีผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยร่วมดำเนินการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีแกนสำคัญต่อการพัฒนาจากโครงการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรก การสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน และฝึกอบรมจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งมีทั้งหลักสูตรอบรมแบบเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มดิจิทัล และหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานแพลตฟอร์มอัจฉริยะ เพื่อการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ส่วนที่สอง การวิจัยและประเมินผลสำเร็จของโครงการเพื่อได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และมีคณาจารย์จาก มทร.ธัญบุรี ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้การดูแล สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานแพลตฟอร์มอัจฉริยะ เพื่อการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เพื่อจุดประกายความสนใจต่อการเรียนการสอน และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างครอบคลุม โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมถึงเกิดเป็นสังคมเครือข่ายครูสอนภาษาให้ได้แลกเปลี่ยนกระบวนการคิด ทักษะความถนัดเพื่อพัฒนาการสอนและสอดรับกับความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

Next Post

มทร.ธัญบุรี จับมือ โซล์วฟ ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) เฟ้นหานายแบบนางแบบใหม่ Asia Model Festival Thailand Face of Thailand

Thu Aug 17 , 2023
   รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนมาลย์  เนียมหลาง รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์. ดร. ปัญญา มินยง ผู้ช่วยอธิการบดี  […]