รพ.จุฬาฯ รวมสุดยอดคุณหมอ 320 ท่านจากทั่วโลก ร่วมประชุมวิชาการ Association for Haemophilia and Allied Disorders – Asia Pasific (AHAD-AP)

 

ศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล หัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ประธานร่วมกับ Prof Alok Srivastava ในการจัดงานประชุมวิชาการ Association for Haemophilia and Allied Disorders – Asia Pasific (AHAD-AP) – 3rd Annual Scientific Meeting ในช่วงระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1201 และ 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โดยการจัดการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 320 ท่านจากทั่วโลกมาร่วมงาน เป้าหมายของการประชุมเชิงปฏิบัติการ คือการเสริมสร้างและขยายความรู้และทักษะในการวินิจฉัย การประเมิน และการวางแผนการดูแลผู้ป่วย โดยทีมงานดูแลที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายคือแพทย์ พยาบาล และพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลโรคจากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมทั้งยังเป็ยการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยได้โดยตรงอีกด้วย

กดติดตามข่าวสารได้ที่: เว็บไซต์: https://www.cupho.org FB Page: https://bit.ly/3C9ZatK โทรศัพท์: 02-256-4949 โรคเลือดและมะเร็งเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (โลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย)

 

 

#https://learn-life.com/

Next Post

มทร.ธัญบุรีเปิดรับผู้สนใจเข้าสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Mon Sep 25 , 2023
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังเปิดรับผู้สนใจเข้าสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คุณสมบัติต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นตามที่กำหนดในข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย […]