DEK’67 เตรียมพร้อม ก้าวสู่นักดนตรีมืออาชีพที่ “สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา”

แนะนำรายละเอียด วิธีการรับสมัครและคัดเลือก #สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในแต่ละปีการศึกษา

#สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

รอบการรับสมัคร OPENING ROUND
รอบ PORTFOLIO ครั้งที่ 1
รอบ PORTFOLIO ครั้งที่ 2
รอบ QUOTA
รอบ DIRECT ADMISSION
รอบรับตรงสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

คุณสมบัติของผู้มิสิทธิสมัคร
#หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต

1. เกรดเฉลี่ย GPAX 4 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3. หากสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายระบบอเมริกัน US High School Equivalency Diploma (GED) จะต้องมีผลการสอบแต่ล่ะรายวิชาไม่น้อยกว่า 145 คะแนนขึ้นไป และมีผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 640 คะแนน
4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
6. มีความสามารถทางด้านดนตรี ในเรื่องของการปฏิบัติเครื่องมือเอก ความรู้และเข้าใจในทฤษฎีดนตรีและประวัติดนตรีตะวันตก และมีโสตทักษะในระดับที่เหมาะสม
7. มีความใฝ่รู้ในด้านการศึกษาดนตรี สนใจกับการเปลี่ยนแปลงในโลกดนตรีปัจจุบันและมีความเข้าใจบทบาทของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย อาเซียน และนานาชาติ
* ในกรณีที่ผู้สมัครผ่านการสอบคัดเลือกของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา แต่สละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัวในเวลาที่่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์ในการสมัครรับทุนการศึกษาในปีการศึกษานั้นได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
(1) นักดนตรี (Musician)
(2) นักวิชาการด้านดนตรี (Music Academics)
(3) อาจารย์ด้านดนตรี (Music Lecturer)
(4) ผู้ประกอบการทางด้านดนตรี (Music Entrepreneur)
(5) ผู้สร้างสรรค์ทางด้านดนตรี (Music-Related Artist)

วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

หมายเหตุ : ทั้งนี้ระยะเวลาของแต่ละภาคการศึกษาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามที่สถาบันฯ กำหนดต่อไป

ประเภทเครื่องดนตรีที่จะรับเข้าศึกษา
ประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังนี้
-กลุ่มเครื่องสายตะวันตก ประกอบด้วย ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิลเบส ฮาร์ป และ กีตาร์คลาสสิก
-เปียโน
-ขับร้องคลาสสิก
– กลุ่มเครื่องเป่าลมไม้ ประกอบด้วย ฟลู๊ท โอโบ คลาริเน็ท บาสซูน แซกโซโฟน
– กลุุ่มเครื่องลมทองเหลือง ประกอบด้วย ฮอร์น ทรัมเป็ต ทรอมโบน ทูบา
– กลุ่มเครื่องกระทบ

ที่มาและติดตามข้อมูลได้ที่ https://www.pgvim.ac.th/th/school/bachelor_admission.php

ปฏิทินสมัครทีแคส 2567

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ประกาศปฏิทินสมัครทีแคส 2567

โดยเปิดลงทะเบียนใช้งานระบบตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค.2566 เป็นต้นไป

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน รับสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประกาศผลในระบบ 6 ก.พ.2567 ยืนยันสิทธิในระบบ 6-7 ก.พ.2567 สละสิทธิในระบบ วันที่ 8 ก.พ. หรือ 4 พ.ค.2567

รอบที่ 2 โควตา รับสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประกาศผลในระบบ 2 พ.ค.2567 ยืนยันสิทธิในระบบ 2-3 พ.ค.2567 สละสิทธิในระบบ 4 พ.ค.2567

รอบที่ 3 แอดมิชชัน รับสมัครในระบบ Mytcas.com 6-12 พ.ค.2567 ประกาศผลครั้งที่ 1 วันที่ 20 พ.ค.2567 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พ.ค.2567 ยืนยันสิทธิในระบบ 20-21 พ.ค.2567 สละสิทธิในระบบ 26 พ.ค.2567

รอบที่ 4 รับสมัครที่ระบบมหาวิทยาลัย 27 พ.ค.-5 มิ.ย.2567

Next Post

ก้าวสู่ยอดฝีมือระดับสากลกับหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

Wed Aug 30 , 2023
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ สามารถติดตามข้อมูลการรับสมัครและการเตรียมพร้อมทั้งผลงานหรือหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นไว้ก่อนล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ข้อมูลการรับสมัคร ที่หมดเขตไปเมื่อวันที่ […]