มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับโควตาเรียนดี-พื้นที่ ปี’67 ผู้จบ ปวส.

 

คณะเทคโนโลยีและการจัดการฯ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครผู้จบ ปวส.
เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ในโควตาเรียนดี-พื้นที่ ปี’67

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2567 รายละเอียดดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITI) และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (IMT)
2. ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) 2 ปีครึ่ง หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (MMT) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา
คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (CDM)
3. ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) 3 ปี หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต จำนวน 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (AFET) และสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (INET)

คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาผู้สมัคร
– โควตาเรียนดี เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีสุดท้าย
ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ถึงภาคการเรียนที่ 2/2565)
– โควตาพื้นที่ ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และมีภูมิลำเนา หรือ ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี มาอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร

การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ Download ระบียบการรับสมัครและสมัครทางได้ที่ www.admission.kmutnb.ac.th หรือที่ https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ApplyStart ตั้งแต่บัดนี้ – 3 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 สอบสัมภาษณ์วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. (แบบออนไลน์) ประกาศรายชื่อผู้ผลสอบผ่านการคัดเลือก วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fitm.kmutnb.ac.th/openhouse, ไลน์ @FITM หรือที่ งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-217-339 โทรสาร 037-217-337 หรือ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626, 1627

ขวัญฤทัย ข่าว

#https://learn-life.com/

Next Post

สถาบันจีน-ไทย ม.รังสิต จัดสัมมนาเรื่อง กงสุลคุ้มครองนักศึกษา

Wed Sep 27 , 2023
  สถาบันจีน-ไทย ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย จัดการบรรยายหัวข้อเรื่อง “กงสุลพบนักศึกษาจีน : การใช้ชีวิตในประเทศไทย” โดย ดร.พิชยพันธุ์ […]